Klaipėdos m. savivaldybė dar kartą raginama nekankinti daugiavaikės mamos ir jos nepilnamečių vaikų

Klaipėdos m. savivaldybei toliau piktybiškai nereaguojant į gyvybiškai svarbių daugiavaikės šeimos vaikų interesų pažeidimus, šiandien išsiųstas dar vienas Seimo nario Naglio Puteikio raštas dėl skubaus kritinės situacijos sprendimo.

*******

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5) 2396616 El. p. Naglis.Puteikis@lrs.lt

Klaipėdos m. merui Vytautui Grubliauskui

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriui Sauliui Budinui

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei

Kampanijos „už saugią Lietuvą“ dalyviams

AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos nariams Artūrui Šulcui, Audriui Vaišvilai, Vaclovui Dačkauskui, Vygantui Vareikiui, Arvydui Cesiuliui, Artūrui Razbadauskui, Andrej Kugmerov

AB „Klaipėdos vanduo“ generaliniam direktoriui Leonui Makūnui

Originalas siunčiamas nebus
Nr. SN-S-0704/2016

2016 m. liepos 4 d.

PAKARTOTINIS KREIPIMASIS DĖL DAUGIAVAIKĖS V. P. ŠEIMOS VAIKŲ TEISIŲ IR INTERESŲ PAŽEIDIMO

2016 m. liepos 1 d. kreipiausi į Jus (išskyrus pirmąjį adresatą), informuodamas, kad pilną darbo dieną viename iš prekybos tinklų kasininke dirbanti dešimties vaikų mama V. P. su trimis nepilnamečiais vaikais yra palikti be geriamojo vandens, nes AB „Klaipėdos vanduo“, kurios 91,37 proc. akcijų turi Klaipėdos m. savivaldybė, nutraukė vandens tiekimą į savivaldybei priklausantį butą, kuriame jie gyvena.

Informuoju Jus, kad vandens tiekimas iki šiol neatnaujintas, todėl vaikai neturi sąlygų patenkinti būtiniausius fiziologinius ir higienos poreikius. Per karščius bandant atnešti šeimai vandens pablogėjo neįgalaus vyresniojo V. P. sūnaus, kuriam atlikta širdies operacija, sveikata.

Pabrėžiu, kad V. P. neturi jokių blogų įpročių, niekada nebuvo teista, jai nėra priteistas joks žalos atlyginimas, ji dorai auklėja ir prižiūri savo vaikus, neužsiima nelegaliu verslu ar kontrabandinių prekių pardavinėjimu, sąžiningai dirba, o įsiskolinimai AB „Klaipėdos vandenys“ ir kitoms komunalinių paslaugų įmonėms susidarė dėl vienintelės priežasties – todėl, kad būtinosios šios šeimos išlaidos keliskart viršija mėnesines pajamas, kurias sudaro minimalios mėnesinės algos dydžio V. P. atlyginimas, 170 Eur dydžio vaikų fondo išmokos ir 45 Eur dydžio išmokos iš Klaipėdos m. savivaldybės. Kadangi pusę V. P. darbo užmokesčio išskaičiuoja antstoliai, jai su trimis nepilnamečiais vaikais pragyvenimui lieka 390 Eur, o vien Klaipėdos m. savivaldybės buto nuoma kainuoja 140 Eur. Akivaizdu, kad įsiskolinimai negali nesusidaryti, nes šiai tvarkingai daugiavaikei šeimai trūksta lėšų net esminių, gyvybiškai svarbių poreikių patenkinimui.

Esu įsitikinęs, kad Klaipėdos m. savivaldybė, turėdama Seimo ir Vyriausybės suteiktus įgalinimus bei skirtas lėšas padėti tokioms absoliutų skurdą kenčiančioms šeimoms, piktybiškai, tyčia nesinaudoja šiuo instrumentu ir nepadeda V. P. šeimai subalansuoti biudžeto, taip stumdama ją į socialinį užribį ir emigraciją.

Kadangi Klaipėdos m. savivaldybė ir toliau akivaizdžiai vilkina šios kritinės situacijos sprendimą, kreipiuosi į Jus dar kartą:

Klaipėdos miesto mero ir savivaldybės administracijos prašau sušaukti skubų Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijos posėdį ir priimti sprendimą dėl paramos V. P. šeimai, apmokant jos įsiskolinimą AB „Klaipėdos vanduo“;

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Editos Žiobienės, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės ir kampanijos „už saugią Lietuvą“ dalyvių prašau paraginti Klaipėdos miesto merą ir savivaldybės administraciją nedelsiant reaguoti į šią situaciją, kad būtų užtikrinti esminiai, gyvybiškai svarbūs nepilnamečių vaikų interesai;

AB „Klaipėdos vanduo“ prašau nustoti kankinti daugiavaikę mamą ir jos vaikus bei atnaujinti vandens tiekimą nelaukiant, kol Klaipėdos miesto savivaldybė ir kitos institucijos pradės reaguoti į šią situaciją.

Pagarbiai,

Seimo narys Naglis Puteikis

Stenograma: ką Seimo nariai galvoja apie skurdą, J. Bernatonis žada taisyti antstolių Vykdymo instrukciją

Kaip jau rašėme, birželio 29 dieną nenumatytame Seimo posėdyje po darbotvarkėje neplanuotos diskusijos apie skurdą, kurią sukėlė Seimo nario Naglio Puteikio pasiūlymas nustatyti, kad negalima išieškoti iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Lietuvos statistikos departamento skelbiamos mažiausios pinigų sumos, reikalingos įprastiniams poreikiams patenkinti, 29 Seimo nariai balsavo už šį pasiūlymą, o teisingumo ministras Juozas Bernatonis pažadėjo problemą spręsti taisydamas antstolių Vykdymo instrukciją. Skelbiame ištrauką iš Seimo posėdžio stenogramos, iš kurios matyti, ką Seimo nariai galvoja apie skurdą (visą stenogramą rasite čia).

******

14.08 val.
Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 738 ir 739 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3242(2) (pri­ėmi­mas)

PIRMININKĖ. Da­bar ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 738 ir 739 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3242. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką J. Sa­ba­taus­ką į tri­bū­ną. Pra­šom. Yra Nag­lio. Pa­straips­niui. Ku­ris čia straips­nis yra? Tai­gi pa­straips­niui. Šiam įsta­ty­mui tai­ko­ma ypa­tin­ga sku­ba.
1 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.
2 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.
Dėl 3 straips­nio yra ką tik re­gist­ruo­ta N. Pu­tei­kio pa­tai­sa, bet ka­dan­gi yra ypa­tin­ga sku­ba, mes ga­li­me svars­ty­ti.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Šios pa­tai­sos, kai ko­mi­te­tas po­sė­džia­vo šian­dien, iki pie­tų dar ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Bet Sei­mas tu­ri to­kią tei­sę. Pir­miau­sia pra­šom, ger­bia­mas Nag­lis pri­sta­tys sa­vo siū­ly­mą.

N. PUTEIKIS (MSNG). Pir­miau­sia aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad va­kar Tei­sės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas jus, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, su­klai­di­no. Šio įsta­ty­mo pro­jek­to rei­kia tik tam, kad pa­tai­sy­tų šal­pos pen­si­jų pa­va­di­ni­mą. Tai yra tech­ni­nė pa­tai­sa, čia ne­siū­lo­ma nei kam nors pa­ge­rin­ti, nei kam nors pa­blo­gin­ti tuos iš­ieš­ko­ji­mus. Tai vie­nas da­ly­kas.
Ant­ras da­ly­kas. Va­kar jus ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas taip pat su­klai­di­no sa­ky­da­mas, kad iš ne­įga­lu­mo pen­si­jų ant­sto­liai ne­iš­skai­čiuo­ja. Iš­skai­čiuo­ja ir iš pen­si­jų, ir iš ne­įga­lu­mo pen­si­jų. Žmo­nės, ku­rie gau­na ma­žas ne­įga­lu­mo pen­si­jas, yra vie­ni­ši, ant­sto­liai iš­skai­čiuo­ja iš jų iki 50 % su­mų ir jiems lie­ka ke­lias­de­šimt eu­rų mė­ne­siui pra­gy­ven­ti. To­dėl aš, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­tai­sas, pa­tei­kiau nau­ją pa­tai­są, ku­rios es­mė to­kia, kad vi­sais at­ve­jais, kad ir kas nuo ko, iš bet ko­kių iš­mo­kų ar pa­ja­mų, ar dar­bi­nių, ar pen­si­jų, ar šal­pų ban­dy­tų ką nors iš­skai­čiuo­ti, kad žmo­gui per mė­ne­sį bū­tų pa­lie­ka­ma Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to vie­šai skel­bia­ma su­ma, rei­ka­lin­ga gy­vy­biš­kai bū­ti­no­sioms žmo­gaus iš­lai­doms.
Ir at­sa­ky­da­mas į ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko va­kar iš­sa­ky­tą pa­sta­bą, kad ne­va aš gi­nu ka­li­nius ir no­riu ne­leis­ti jiems at­ly­gin­ti ža­lą, tai aš ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ku. Da­bar­ti­nia­me įsta­ty­me ir ma­no va­ka­rykš­tė­je pa­tai­so­je la­bai aiš­kiai pa­ra­šy­ta iš­ly­ga, ku­ri reiš­kia, kad jei­gu žmo­gus yra ka­lė­ji­me ar­ba jis pri­va­lo, bū­da­mas ka­lė­ji­me ar ne ka­lė­ji­me, at­ly­gin­ti ža­lą, ku­rią su­kė­lė ki­tam as­me­niui, tai įsta­ty­mas ga­ran­tuo­ja, kad iš­ieš­ko­ji­mai yra vyk­do­mi.
Baig­da­mas no­riu pa­sa­ky­ti, kad siū­lau ko­le­goms pri­im­ti ma­no pa­siū­ly­mą, ku­rio es­mė, kad Lie­tu­vo­je nie­kas ne­bū­tų kan­ki­na­mas la­biau ne­gu nu­sta­tė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­mi­te­tas ne­svars­tė. Pra­šom, jei­gu no­ri­te re­a­guo­ti, pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš tik no­riu re­a­guo­ti, kad va­kar aš nie­ko ne­su­klai­di­nau. Ko­le­ga, pri­sta­ty­da­mas sa­vo pa­siū­ly­mus, iš es­mės kal­bė­jo ne apie pa­siū­ly­mus. Kai jis tei­kė pa­siū­ly­mus dėl ne­iš­skai­to­mos pi­ni­gų su­mos iš dar­bo už­mo­kes­čio, jis kal­bė­jo apie pen­si­jas, apie pa­šal­pas ir jo­kio pa­siū­ly­mo apie pen­si­jas ar pa­šal­pas ne­tei­kė.
Aš va­kar pa­ci­ta­vau įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad bū­tent iš šal­pos pen­si­jų, iš kom­pen­sa­ci­jų nė­ra iš­skai­tų, ne­įga­lu­mo ne­mi­nė­jau. Apie ne­įga­lu­mą yra tik vie­na­me straips­ny­je, ku­ria­me pa­sa­ky­ta, kad da­ro­ma iš­im­tis, kai iš­skai­to­ma, jei­gu da­ro­ma iš­skai­ta dėl pa­da­ry­tos ki­tam as­me­niui, pri­teis­tos ža­los dėl as­mens su­sarg­di­ni­mo, t. y. svei­ka­tos su­trik­dy­mo ar svei­ka­tos su­ža­lo­ji­mo. Tai vie­nas mo­men­tas.
Šis pa­siū­ly­mas yra ki­toks, ta­čiau są­vo­kos yra ne­aiš­kios, nes yra vals­ty­bės re­mia­mos pa­ja­mos, o to­kios su­mos, rei­ka­lin­gos įpras­ti­niams po­rei­kiams ten­kin­ti, įsta­ty­muo­se nė­ra, to­dėl iš es­mės siū­ly­tu­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū pir­mi­nin­kui. Bal­suo­ja­me dėl N. Pu­tei­kio pa­tai­sos. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.
Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 29, prieš – 4, su­si­lai­kė 64. Ne­pri­tar­ta.
Bal­suo­ja­me dėl 3 straips­nio. Kas pri­ta­ria­te, kad 3 straips­nis bū­tų pri­im­tas, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.
Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš – 1, su­si­lai­kė 15. 3 straips­nis pri­im­tas.
4 straips­nis. Pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.
Dėl vi­so. N. Pu­tei­kis – prieš. Pra­šom.

N. PUTEIKIS (MSNG). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas to­liau jus, ko­le­gos, klai­di­na. So­cia­li­nės ap­sau­gos, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jų ir Vy­riau­sy­bės ben­drų veiks­mų vi­su­ma šian­die­ną yra to­kia, kad tie as­me­nys Lie­tu­vo­je, ku­rie gau­na tik ne­įga­lu­mo pen­si­ją ir jiems ne­už­ten­ka ap­mo­kė­ti ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių, jie įkren­ta į sko­las, ant­sto­liai iš jų iš­ieš­ko iki pu­sės tos su­mos. Re­a­liai tūks­tan­čiai Lie­tu­vos žmo­nių dėl jū­sų veiks­mų pri­vers­ti per mė­ne­sį pra­gy­ven­ti iš 50 eu­rų. Jūs ne­tai­sy­da­mi… Ge­rai, jūs at­me­ta­te ma­no pa­tai­sas, tai pa­siū­ly­ki­te sa­vo pa­tai­sas. Jūs ne­ga­li­te to­kio skai­čiaus žmo­nių ma­rin­ti ba­du. Jūs pa­klaus­ki­te sa­vi­val­dy­bių, jums pa­teiks in­for­ma­ci­ją, kiek žmo­nių po jū­sų vi­sų ir ant­sto­lių veiks­mų gau­na per mė­ne­sį ma­žiau ne­gu 50 eu­rų. Jūs pa­ma­ty­si­te, kad tai yra di­džiu­lis tų žmo­nių kan­ki­ni­mas. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė link­čio­ja gal­vą, ji tą in­for­ma­ci­ją tu­ri, kaip ir aš.
To­dėl ši­tuos straips­nius bū­ti­na pa­pil­dy­ti jei­gu ne pa­gal ma­no pa­siū­ly­mus, tai bent pa­gal So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. Jei­gu jūs to ne­ga­li­te, ne­no­ri­te ar ne­spė­jo­te, aš krei­piuo­si į tei­sin­gu­mo mi­nist­rą J. Ber­na­to­nį, pra­šy­čiau suor­ga­ni­zuo­ti at­ski­rą svars­ty­mą ir pa­tai­sy­ti ant­sto­lių iš­ieš­ko­ji­mo in­struk­ci­ją pa­gal Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo prak­ti­ką. Ačiū mi­nist­rui, jis link­čio­ja gal­vą.
Ko­le­gos, mes tu­ri­me tą pro­ble­mą iš­spręs­ti jei­gu ne to­kiu, tai ki­to­kiu bū­du, bet ne­ga­li­me pa­lik­ti taip, kaip yra da­bar. Aš ape­liuo­ju ir į Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką. Na, su­sės­ki­me ke­tu­rie­se ar pen­kie­se ir aš kar­tu su So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke pa­ro­dy­siu jums sta­tis­ti­ką ir iš­spręs­ki­me tą pro­ble­mą, ne­kan­kin­ki­me žmo­nių. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ge­rai. Už – P. Gra­žu­lis. Tuoj, mi­nist­re, su­teik­siu žo­dį. Pa­baig­si­me procedū­rą.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kad tai yra pro­ble­ma, ir ne­ma­ža pro­ble­ma, ma­nau, vi­si ži­no­me, ma­nau, kad ir mi­nist­ras ži­no. Gal bū­tų ga­li­ma ko­re­guo­ti ir nu­sta­ty­tas tvar­kas, bet, ma­nau, jei­gu pri­im­tu­me šią įsta­ty­mo pa­tai­są, mes tik­rai pa­ge­rin­tu­me dau­ge­liui žmo­nių gy­ve­ni­mus. To­dėl aš siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas mi­nist­ras J. Ber­na­to­nis. Pra­šom.

J. BERNATONIS (LSDPF). Dė­ko­ju. Iš tie­sų kai ku­rie Sei­mo na­rio N. Pu­tei­kio pa­siū­ly­mai yra ra­cio­na­lūs, mes pa­si­ta­rė­me ir su Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku. Per­žiū­rė­si­me vyk­dy­mo in­struk­ci­ją, nes tai yra dau­giau įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­mų­jų ak­tų re­gu­lia­vi­mo klau­si­mai, ir iš­tai­sy­si­me tas pro­ble­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū už su­pra­ti­mą, ačiū už pa­ste­bė­tą pro­ble­mą. La­bai ge­rai, kad sa­lė­je iš kar­to bu­vo ras­tas spren­di­mas. Re­mi­gi­jau, dar no­ri­te kal­bė­ti?

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Taip. Aš no­riu kal­bė­ti prieš N. Pu­tei­kio pa­siū­ly­mą. Vis­kas ge­rai, ką Nag­lis kal­ba, bū­tų gra­žu, jei­gu tie žmo­nės ne­bū­tų pra­si­sko­li­nę. O dėl ko pra­si­sko­li­nę? Dėl sa­vo ne­at­sa­kin­go gy­ve­ni­mo. Tai, kad jie yra sko­lin­gi, o ki­ti tu­ri nu­ken­tė­ti, tai aš nie­kaip ne­su­pran­tu tų pa­tai­sų es­mės. Šian­dien yra žmo­nės, ku­rie sko­lin­gi už šil­dy­mą, o tiems žmo­nėms, ku­rie są­ži­nin­gai mo­ka, aš jums ga­liu pa­sa­ky­ti, ki­tais me­tais 5 % di­dė­ja mo­kes­tis už ši­lu­mą, nes yra sko­la, įmo­nė tu­ri ją nu­ra­šy­ti kaip nuos­to­lius ir taip di­dė­ja. Ly­giai taip bus dar su te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų kom­pa­ni­jom, ar jūs bū­si­te pa­sko­li­nę, ar pa­na­šiai, ar pa­na­šiai. Bai­ki­me čia da­ry­ti prieš­rin­ki­mi­nius po­pu­lis­ti­nius da­ly­kus. Kad yra pro­ble­ma dėl ant­sto­lių įkai­nių, tai čia yra mi­nist­ras, sa­vo tvar­ką ga­li pa­ko­re­guo­ti ir su­ma­žin­ti pa­tį mo­kes­tį ant­sto­lių, bet ne­rei­kia į Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­są to­kius da­ly­kus kel­ti.

PIRMININKĖ. Aš ne­ga­liu ne­pa­tai­sy­ti. Į nuos­to­lius nu­ra­šy­ti įsi­sko­li­ni­mai ne­tam­pa… į kai­ną ne­įkal­ku­liuo­ja­mi.
R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ki­tais me­tais tos ne­gau­tos pa­ja­mos skai­čiuo­ja­mos kaip mi­nu­sas įmo­nei.

PIRMININKĖ. Gal­būt vals­ty­bė ne­gaus di­vi­den­dų, ku­riuos taip pat pri­va­lo su­mo­kė­ti, jei­gu tai vals­ty­bės įmo­nė.
R. J. Da­gys – prieš.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aiš­ku, mes ga­vo­me tam tik­rą pa­ža­dą, kad bus spren­džia­ma, bet tai yra pa­ža­das. Čia mes tų pa­ža­dų esa­me gir­dė­ję ne vie­ną. Ti­kiuo­si, kad šis pa­ža­das bus ki­toks ne­gu bu­vę anks­tes­ni pa­ža­dai. Bet kai iš­gir­dau ką tik kal­bė­ju­sio ko­le­gos R. Že­mai­tai­čio ar­gu­men­tus, aš spe­cia­liai už­si­ra­šiau kal­bė­ti prieš, nes ne­ga­li­me taip baus­ti žmo­nių, kad jie ne­tu­rė­tų, iš ko gy­ven­ti. Dar kal­ba­ma apie ne­įga­liuo­sius, ku­riems įsi­dar­bin­ti ir gau­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų yra vi­siš­kai… fak­tiš­kai tam­pa ne­įma­no­ma. Kas iš to, kad tu jam už­krau­si tą ant­sto­lių mo­kes­tį? Jis nie­ka­da ne­tu­rės iš ko grą­žin­ti. O kas ta­da su­mo­kės ant­sto­liams? Yra ra­cio­na­lu­mo, su­pra­tin­gu­mo ar­ba pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jai. Ne vien tik­tai te­ori­nė eko­no­mi­ka. Eko­no­mi­ką pir­miau­sia ku­ria kon­kre­tūs žmo­nės, o ne skai­čiai ir sche­mos, ku­rias jūs kar­tais įsi­vaiz­duo­ja­te.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dar nuo­mo­nę už no­ri pa­sa­ky­ti J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDPF). Aš kvies­čiau ko­le­gas pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Tie, ku­rie kal­bė­jo prieš, aš su­pra­tau, nė­ra la­bai įsi­gi­li­nę, ne­ži­no re­a­lios si­tu­a­ci­jos. Nė­ra iš­skai­čiuo­ja­ma iki nu­lio vi­sos pa­ja­mos, ir ant­sto­liai pa­gal vyk­dy­mo in­struk­ci­ją ne­ga­li to da­ry­ti. Jei­gu bū­na ko­kių pa­žei­di­mų, yra nuo­lat kon­tro­liuo­ja­ma, svars­to­ma ant­sto­lių, ku­rie pa­žei­džia in­struk­ci­ją, tvar­ka. O ko­le­ga R. Že­mai­tai­čiui aš siū­ly­čiau dau­giau jaut­ru­mo žmo­nėms… Iš tie­sų yra pro­ble­mų. Ne­svar­bu, kad tai pra­si­sko­li­nęs žmo­gus, bet jam ir­gi rei­kia gy­ven­ti. To­dėl siū­ly­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū.
Bal­suo­ja­me. Nuo­mo­nės už, prieš iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų šis įsta­ty­mas pri­im­tas, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. No­riu pri­min­ti, kad čia yra vi­so pa­ke­to ly­di­ma­sis. Ne at­ski­ras įsta­ty­mas.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš – 1, su­si­lai­kė 21. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-3242) pri­im­tas. (Gon­gas)
N. Pu­tei­kis. Pra­šom.

N. PUTEIKIS (MSNG). Ger­bia­mas Že­mai­tai­ti, aš kal­bė­jau ir mi­nist­ras kal­ba apie… (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mas Že­mai­tai­ti, pa­klau­sy­ki­te! Čia la­bai svar­bus da­ly­kas. Ir aš kal­bė­jau, ir mi­nist­ras kal­bė­jo apie tuos žmo­nes, ku­rie gy­ve­na ir dir­ba, ku­rie sten­gia­si, ne­var­to­ja al­ko­ho­lio ir ne­tu­ri ki­tų ža­lin­gų įpro­čių. Tie­siog yra Lie­tu­vo­je ke­lio­li­ka tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie dir­ba vi­są dar­bo die­ną, tu­ri vai­kų, bet su­dė­jus vi­sas jų pa­ja­mas į vie­ną vie­tą, su­dė­jus vi­są įma­no­mą vals­ty­bės pa­gal­bą, jiems vis tiek trūks­ta, kad ele­men­ta­riai pra­gy­ven­tų. Ši­ta pro­ble­ma yra ne po­li­ti­nė, ji ei­na per vi­sas vy­riau­sy­bes. Vals­ty­bės pa­ra­ma da­bar – 102 eu­rai per mė­ne­sį vie­nam šei­mos na­riui. Ši­ta su­ma yra tri­skart ma­žes­nė ne­gu Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to skel­bia­ma su­ma, rei­ka­lin­ga bū­ti­no­sioms iš­lai­doms. Klai­pė­do­je yra de­šim­ties vai­kų ma­ma, ku­ri dir­ba ka­si­nin­ke, ir ši­ta šei­ma siau­bin­gai vargs­ta, ne­pai­sant vi­sos vals­ty­bės jai su­tei­kia­mos pa­gal­bos, nes Vy­riau­sy­bė ne­kei­čia vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų ri­bos – 102 eu­rų.
Aš žiū­riu da­bar į prem­je­rą ir pra­šau ir tei­sin­gu­mo mi­nist­rą, ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą, ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rę su­reng­ti Vy­riau­sy­bė­je dis­ku­si­ją. Ši­tą 102 eu­rų ri­bą rei­kia kel­ti aukš­tyn. Mes kan­ki­na­me žmo­nes kaip ko­kio­je ba­dau­jan­čio­je An­go­los gen­ty­je džiun­glė­se. Ši­ta ri­ba… Da­bar aš ma­tau ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė pri­ėjo prie mik­ro­fo­no. Ji pa­tvir­tins – ta su­ma yra ab­sur­diš­kai ma­ža. Ko­le­gos, rei­kia ši­tuos da­ly­kus spręs­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai svar­bu. Nag­lis iš­sa­kė vi­sus ar­gu­men­tus ir no­rė­čiau, kad vi­si iš­girs­tu­me, bet li­ko du šio pa­ke­to įsta­ty­mai. Iš­si­vaikš­čios Sei­mo na­riai – ne­pri­im­si­me. Aš pra­šau sės­ti ir bal­suo­ti.

Nežmoniška sistema: AB „Klaipėdos vanduo“ už skolas paliko vaikus be geriamojo vandens

Dirbanti, jokių blogų įpročių neturinti, dešimt vaikų išauginusi klaipėdietė V. P. su trimis nepilnamečiais vaikais gyvena absoliučiame skurde, stigdama lėšų net esminių, gyvybiškai svarbių poreikių patenkinimui. Visas šeimos pajamas sudaro 350 Eur dydžio V. P. atlyginimas, 170 Eur dydžio vaikų fondo išmokos ir 45 Eur dydžio išmokos iš Klaipėdos m. savivaldybės, t. y. iš viso per mėnesį apie 565 Eur. Kadangi iš V. P. darbo užmokesčio antstoliai išskaičiuoja 50 proc. (apie 175 Eur), keturių asmenų šeimai pragyvenimui lieka tik apie 390 Eur. Iš šios sumos už Klaipėdos m. savivaldybei priklausančio buto nuomą kas mėnesį V. P. turi sumokėti 140 Eur dydžio mokestį. Akivaizdu, kad pajamos, kuriomis disponuoja ši šeima, yra nepakankamos net minimaliam išgyvenimui.

Neatsižvelgdama nei į gyvybiškai svarbius vaikų interesus, nei į faktą, kad daugiavaikė motina stengiasi mokėti skolą (tik mokėti nėra iš ko), AB „Klaipėdos vandenys“ nutraukė vandens tiekimą – per sunkiai ištveriamus karščius jie palikti be geriamojo vandens.

Šiandien Naglis Puteikis raštu kreipėsi į AB „Klaipėdos vandenys“, kurios 91,37 proc. akcijų priklauso Klaipėdos m. savivaldybei, o stebėtojų taryboje daugumą sudaro šios savivaldybės tarybos nariai – Seimo narys prašo atnaujinti vandens tiekimą, nurašyti V. P. skolą AB „Klaipėdos vanduo“, atsižvelgiant į tai, kad ji susidarė moteriai vienai auginant dešimt vaikų, ir atsiprašyti daugiavaikės motinos dėl socialiai neatsakingo AB „Klaipėdos vanduo“ elgesio.

Be to, raštai išsiųsti ir Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei, Vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei, socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei, Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, kampanijos „už saugią Lietuvą dalyviams“. Klaipėdos m. savivaldybės prašoma atleisti šią šeimą nuo mokesčio už savivaldybės buto nuomą ir padengti jos įsiskolinimus, Vaiko teisių apsaugos kontrolierės – atlikti tyrimą dėl galimo Klaipėdos m. savivaldybės tarnautojų neveikimo, neužtikrinant esminių, gyvybiškai svarbių vaikų interesų.

Prezidentė ir socialinės apsaugos ministrė prašomos organizuoti pasitarimą, kad skurdo problema būtų sprendžiama iš esmės.

Naglio Puteikio rašte rašoma:

„Akivaizdu, kad aukščiau aprašytos V. P. šeimos problemos yra ne atskiras atvejis, bet liudija ir apie esminį visos socialinės apsaugos sistemos ydingumą: ši sistema nėra įgali adekvačiai spręsti skurdo problemą, nes nėra pagrįsta asmens poreikių ir ekonominių realijų vertinimu. Pvz., „valstybės remiamų pajamų“ dydis, nuo kurio priklauso paramos teikimas, nesikeitė jau daug metų ir yra tik 102 Eur. Taip valstybė tarsi deklaruoja, kad už šią sumą įmanoma patenkinti minimalius poreikius. Tokios melu pagrįstos sistemos rezultatas – daugybė žmonių skursta, neturėdami lėšų patenkinti svarbiausius gyvybinius ir socialinius poreikius, bet negauna būtinos paramos, nes jų pajamos didesnės nei 102 Eur. Esu įsitikinęs, kad dauguma šių skurstančių žmonių yra ne asocialūs asmenys, bet normalūs Lietuvos Respublikos piliečiai, gaunantys neadekvačiai mažas, išgyvenimo minimumo neužtikrinančias pensijas ir algas – dėl šios priežasties ypač prasta neįgalių ir pensinio amžiaus žmonių bei vaikus auginančių šeimų padėtis.

Kadangi socialinės apsaugos sistemos neadekvatumo problema nėra sprendžiama jau daug metų, prašau Jūsų organizuoti pasitarimą dėl valstybės remiamų pajamų didinimo, absoliutaus skurdo ribos nustatymo, socialinės apsaugos išmokų dydžių bei asmenų teisės į socialinę paramą susiejimo su asmens poreikių ir ekonominių realijų vertinimu, pakviečiant šiame pasitarime bei konsultacijose dalyvauti ir mane, ir nevyriausybinių organizacijų, kurių veikla susijusi su skurdo mažinimu ir pagalba socialiai pažeidžiamiems žmonėms, atstovus.

Taip pat prašau, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertintų, ar V. P. šeimai buvo suteikta visa pagal dabartinius įstatymus galima socialinė pagalba bei pateikti konkrečius pasiūlymus, kokias įstatymų nuostatas reikia keisti, kad šiai ir kitoms panašioms šeimoms būtų suteikta adekvati pagalba, užtikrinanti, kad jos galės patenkinti socialiai priimtiną poreikių minimumą.“

Žemiau skelbiame Naglio Puteikio raštą AB „Klaipėdos vandenys“.

*******

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5) 2396616 El. p. Naglis.Puteikis@lrs.lt

AB „Klaipėdos vanduo“

AB AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos nariams Artūrui Šulcui, Audriui Vaišvilai, Vaclovui Dačkauskui, Vygantui Vareikiui, Arvydui Cesiuliui, Artūrui Razbadauskui, Andrej Kugmerov

AB „Klaipėdos vanduo“ valdybai: valdybos pirmininkui, generaliniam direktoriui Leonui Makūnui, valdybos pirmininko pavaduotojui, gamybos direktoriui Algirdui Špučiui, valdybos nariams Dangerui Aleksandrovui (pardavimo departamento direktoriui), Eglei Alonderienei (ekonomikos skyriaus viršininkei), Jūratei Spudulienei (teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorei)

Originalas siunčiamas nebus
Nr. SN-S-0701/2016

2016 m. liepos 1 d.

DĖL DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS VAIKŲ TEISIŲ IR INTERESŲ PAŽEIDIMO

Į mane kreipėsi dešimties vaikų mama (Vardas Pavardė, toliau – V. P.), su trimis nepilnamečiais vaikais (gimimo datos) gyvenanti Klaipėdos m. savivaldybei priklausančiame bute (adresas), kuri nurodė, kad Klaipėdos m. savivaldybės įmonė AB „Klaipėdos vanduo“ (savivaldybei šioje įmonėje priklauso 91,37 proc. akcijų) grubiai pažeisdama tarptautinių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų saugomus vaikų interesus ir teises nutraukė vandens tiekimą butui, taip apribodama vaikų ir jų mamos galimybes tenkinti esminius, gyvybiškai svarbius poreikius. Pažymėtina, kad iš V. P. pateiktų dokumentų matyti, jog į antstolį įmonė kreipėsi ir vandens tiekimą nutraukė nepaisant to, kad V. P. vykdė su AB „Klaipėdos vanduo“ pasirašytą 2015-11-02 susitarimą dėl skolos grąžinimo. Pagal šį susitarimą paskutinę įmoką už skolą V. P. įsipareigojo sumokėti iki 2016-04-30, tačiau įmonė kreipėsi į teismą net nelaukdama šio termino pabaigos, ir Klaipėdos m. apylinkės teismas jau 2016-04-21 priėmė įsakymą dėl skolos išieškojimo. Kaip nurodyta 2016-06-02 antstolio A. Selezniovo padėjėjos patvarkyme, likusi skolos suma yra tik 50,75 Eur, tačiau su 5 proc. palūkanomis ir antstolio vykdymo išlaidomis išieškoma suma padidėjo iki 105,36 Eur.

Noriu ypatingai pabrėžti, kad dirbanti, jokių blogų įpročių neturinti, dešimt vaikų išauginusi mama V. P. su nepilnamečiais vaikais gyvena absoliučiame skurde, stigdama lėšų net esminių, gyvybiškai svarbių poreikių patenkinimui. Visas šeimos pajamas sudaro UAB (įmonės pavadinimas) mokamas 350 Eur dydžio V. P. atlyginimas, 170 Eur dydžio vaikų fondo išmokos ir 45 Eur dydžio išmokos iš Klaipėdos m. savivaldybės, t. y. iš viso per mėnesį apie 565 Eur. Kadangi iš V. P. darbo užmokesčio antstoliai išskaičiuoja 50 proc. (apie 175 Eur), keturių asmenų šeimai pragyvenimui lieka tik apie 390 Eur. Iš šios sumos už Klaipėdos m. savivaldybei priklausančio buto nuomą kas mėnesį V. P. turi sumokėti 140 Eur dydžio mokestį. Akivaizdu, kad pajamos, kuriomis disponuoja ši šeima, yra nepakankamos net minimaliam išgyvenimui.

Žinodamas aukščiau aprašytą šios šeimos padėtį, faktą, jog AB „Klaipėdos vanduo“ nutraukė vandens tiekimą neatsižvelgdama į tai, kad trys nepilnamečiai vaikai nebeturi tinkamų sąlygų patenkinti esminius, gyvybiškai svarbius poreikius, vertinu kaip socialiai neatsakingą elgesį. Be to, pažymiu, kad moteris, kuri dėl nepalankiai susiklosčiusių gyvenimo sąlygų turėjo iš esmės viena auginti dešimt vaikų, bet sugebėjo juos tinkamai auklėti, turėtų būti ne žlugdoma, o palaikoma.

Taip pat nesuprantama, kodėl AB „Klaipėdos vanduo“ kreipėsi į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo net nelaukdama 2015-11-02 susitarimo dėl skolos grąžinimo 2 punkte nurodyto termino pabaigos ir neatsižvelgdama į tai, kad V. P. mokėjo šiame susitarime nurodytas įmokas. Antstolio vykdymo išlaidų suma, kuria dėl tokio poelgio padidėjo V. P. įsiskolinimai, šiai šeimai yra didelė papildoma našta.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, prašau: 1. atnaujinti vandens tiekimą butui, kuriame gyvena V. P. su vaikais, ir padengti 2016-06-02 antstolio A. Selezniovo padėjėjos patvarkyme nurodytą vykdymo išlaidų sumą; 2. nurašyti V. P. skolą AB „Klaipėdos vanduo“, atsižvelgiant į tai, kad ši skola susidarė moteriai vienai auginant dešimt vaikų; 3. Atsiprašyti daugiavaikės motinos V. P. dėl socialiai neatsakingo AB „Klaipėdos vanduo“ elgesio.

PRIDEDAMA:

V. P. atsiųsti dokumentai dėl skolos AB „Klaipėdos vanduo“ išieškojimo, elektroninė kopija

Pagarbiai,

Seimo narys Naglis Puteikis