Seimas po pateikimo pritarė pataisoms, kurios suteiktų piliečiams realią teisę ginti viešąjį interesą (papildyta posėdžio stenograma)

2017 m. rugsėjo 21 d. Seimas po pateikimo pritarė Naglio Puteikio įregistruotoms pataisoms, kurios suteiktų piliečiams realias teises ginti viešąjį interesą (Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektas XIIIP-1030, žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1249011 ir Administracinių bylų teisenos įstatymo XIIIP-1029, žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1249008). Pateikdamas projektus Naglis kalbėjo apie tokias rezonansines bylas, kurios prokuratūros valia taip ir nepasiekė teismo, kaip Valdovų rūmų ar Nacionalinio stadiono statyba – jeigu piliečiai ar Valstybės kontrolė būtų turėjusi teisę ginti teisme viešąjį interesą, galbūt tie pro šalį nuplaukę milijonai jau būtų sugrąžinti į biudžetą. Galima prisiminti ir kitas istorijas. Pvz., „Lietuvos“ kino teatrą gynusiems visuomenininkams milijoniniai ieškiniai buvo iškelti todėl, kad jie, kaip nurodė teismas, neturėjo teisės teisme ginti viešąjį interesą. Bylą dėl kultūros paminklo Žvėryno malūno išsaugojimo Žvėryno bendruomenė pralaimėjo tik todėl, kad neturėjo teisės ginti viešojo intereso paveldo srityje. Po šito balsavimo turim vilties, kad ta padėtis pasikeis. Kaip Seimo nariai balsavo dėl pritarimo pateikimui, galite pamatyti čia: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-27235 Dabar vyks svarstymai komitetuose, o tada liks paskutinis žingsnis – kad Seimas tas pataisas priimtų. Pagrindiniu paskirtas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, o plenariniame posėdyje šiuos projektus siūloma svarstyti 2017 m. gruodžio 21 d.

Kaip vyko projektų svarstymas, užfiksuota 2017 m. rugsėjo 21 d. vakarinio Seimo posėdžio stenogramoje:

16.06 val.
Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 5, 36 ir 55 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1029, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 5 ir 49 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1030 (pa­tei­ki­mas)

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ki­ti dar­bo­tvarkės 2-5a ir 2-5b klau­si­mai – pro­jek­tai Nr. XIIIP-1029 ir Nr. XIIIP-1030. Į tri­bū­ną kvie­čiu ko­le­gą N. Pu­tei­kį. Pa­tei­ki­mas abie­jų pro­jek­tų. Pra­šom.
N. PUTEIKIS (LVŽSF). Abie­jų šių pro­jek­tų tiks­las – su­teik­ti ga­li­my­bę vie­šą­jį in­te­re­są gin­ti ne tik pro­ku­ro­rams. Ko­dėl pri­rei­kė to­kių pa­tai­sų?
Pri­min­siu tris gar­siau­sius nu­trauk­tus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus. Dėl Val­do­vų rū­mų są­ma­ta iš­au­go nuo 114 mln. iki 367. Vals­ty­bės kon­tro­lė nu­sta­tė la­bai aiš­kius pa­žei­di­mus. Bu­vo pri­ra­šy­ta dar­bų ir tai­ko­mas res­tau­ra­vi­mo ko­e­fi­cien­tas nau­joms sta­ty­boms. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra by­los į teis­mą ne­per­da­vė. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­trau­kė.
Tas pats su Na­cio­na­li­niu sta­dio­nu. Tas pats su pa­sta­tu Pa­lan­gos cen­tre. Čia tų pa­vyz­džių ga­li­ma dau­gy­bę iš­var­din­ti. Jei­gu bū­tų ga­lio­ju­si anks­tes­nė prieš 15 me­tų ga­lio­ju­si re­dak­ci­ja, su­tei­ku­si tei­sę gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ne tik Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai, ne­abe­jo­ti­nai ar pa­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė, ar ko­kia nors ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ko­vo­jan­ti su ko­rup­ci­ja, bū­tų krei­pu­sis į teis­mą. Aš ma­nau, jei bū­tų krei­pę­si, pa­vyz­džiui, dėl Val­do­vų rū­mų, tai Na­cio­na­li­nio sta­dio­no afe­ros ne­bū­tų iš­vis at­si­ra­dę. Tai­gi ši­tų abie­jų tai­so­mų įsta­ty­mų es­mė yra ta, kad mes įve­da­me tei­sę pi­lie­čiams ir or­ga­ni­za­ci­joms kreip­tis į teis­mą gi­nant vie­šą­jį in­te­re­są. At­krei­piu dė­me­sį – tei­sė! Bet ko­kiu at­ve­ju teis­mas spręs, pri­im­ti, ne­pri­im­ti, pri­ėmus nag­ri­nė­ti. Da­bar to­kios tei­sės nė­ra. Ma­žy­tė iš­im­tis dėl Or­hu­so kon­ven­ci­jos, la­bai siau­rais ap­lin­ko­sau­gi­niais klau­si­mais. Tai to­kia bū­tų šių dvie­jų pa­tai­sų dėl šių dvie­jų įsta­ty­mų es­mė.
PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. V. Rin­ke­vi­čius pir­ma­sis. Pra­šom, ko­le­ga.
V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, no­rai ge­ri, vis­kas ge­rai. O kaip mes at­ro­dy­tu­me tarp­tau­ti­niu ly­giu? Ki­to­se ša­ly­se yra ta teis­mi­nė prak­ti­ka…
N. PUTEIKIS (LVŽSF). Taip.
V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). …tur­būt ne vien tik Lie­tu­vo­je. Su to­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria ir ki­tos ša­lys, mes esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai ir tu­ri­me tam tik­rą tei­si­nį tei­sė­kū­ros ly­gį. Su ki­to­mis ša­li­mis ly­gi­nant, Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­mis, kaip at­ro­dy­si­me, ar čia vis­kas ge­rai, ki­tų ša­lių prak­ti­ka to­kia yra ar ne?
N. PUTEIKIS (LVŽSF). Taip, yra to­kia prak­ti­ka ir la­bai ge­rai at­ro­dy­si­me. Mes to­kią prak­ti­ką tu­rė­jo­me anks­čiau. Čia grįž­tant prie ma­no ry­ti­nia­me po­sė­dy­je pa­sa­ky­tos fra­zės, sei­mai tai­sė įsta­ty­mus, ma­žin­da­mi vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą. Kaip stip­ri­no ad­vo­ka­tū­ros mo­no­po­lį, taip čia ma­ži­no ga­li­my­bę žmo­nėms gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są. Ne tik žmo­nėms. Vals­ty­bės kon­tro­lė ne­ga­lė­jo kreip­tis dėl vie­šo­jo in­te­re­so. Čia ab­sur­das, ma­no gal­va. Vi­są lai­ką tu­rė­jo to­kią tei­sę. Bet kaž­ku­ris Sei­mas prieš ke­le­tą ka­den­ci­jų tai at­ėmė. Aš siū­lau ši­tam Sei­mui pa­tai­sy­ti, grą­žin­ti ge­rą pa­dė­tį ir grįž­ti į ge­rą Eu­ro­pos Są­jun­gos prak­ti­ką.
PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gė V. Ving­rie­nė. Pra­šom. Nė­ra. E. Pu­pi­nis. Pra­šom, ko­le­ga.
E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, iš tie­sų kai ka­da bū­na ir to­kių pro­ce­sų, kai spe­cia­liai ma­ža gru­pė žmo­nių ne­va at­sto­vau­ja vie­ša­jam in­te­re­sui, bet pa­pras­čiau­siai stab­do tam tik­rus pro­ce­sus, kur nu­ken­čia vi­sos vals­ty­bės, ga­li­ma sa­ky­ti, vie­ša­sis in­te­re­sas. Tai tei­si­nė sis­te­ma bu­vo kaip ir su­tvar­ky­ta, bet jei at­si­ras daug da­ly­vių, ku­rie ga­lės re­gu­liuo­ti šiuos pro­ce­sus, vėl­gi dar la­biau įsi­vel­si­me į gin­čus ir net svar­bių vals­ty­bei, gal­būt ir sa­vi­val­dy­bėms dar­bų ne­pa­da­ry­si­me. Tai iš tik­rų­jų vi­si gin­čy­si­mės, bet nie­ko ne­da­ry­si­me. Ar ne­ma­to­te, kad ga­li bū­ti ir čia pa­žeis­ta pu­siau­svy­ra tarp jū­sų ge­rų no­rų ir ap­skri­tai to­kių prag­ma­tiš­kų rei­ka­lų? Ačiū.
N. PUTEIKIS (LVŽSF). Sei­mo va­lia nu­sta­ty­ti to varž­to at­lais­vi­ni­mo ri­bą. Aš ana­lo­gi­ją pa­sa­ky­siu. At­si­me­na­te, kad sta­ty­bų ran­go­vai, pra­lai­mė­ję kon­kur­są, ty­čia stab­dy­da­vo, ne­leis­da­vo pra­dė­ti lai­mė­to­jui sta­ty­bos dar­bų. Ką Sei­mas pa­da­rė, mū­sų ka­den­ci­ja ką pa­da­rė? Mes įve­dė­me pa­pil­do­mus ap­ri­bo­ji­mus to­kiems truk­dy­mams – pa­di­di­no­me žy­mi­nį mo­kes­tį, įdė­jo­me ki­tus sau­gik­lius. Čia bū­tų ana­lo­gi­ja. Svars­ty­mo me­tu mes ga­lė­tu­me tuos vi­sus sau­gik­lius su­dė­ti. Bet pa­lik­ti da­bar, kad tik pro­ku­ro­rai, na, nie­kaip.
PIRMININKAS. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Už no­rė­tų kal­bė­ti ko­le­ga J. Varž­ga­lys. Pra­šom.
J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ačiū už su­tei­ki­mą. Iš tik­rų­jų ko­le­gos N. Pu­tei­kio pa­teik­ta pa­tai­sa la­bai vie­to­je ir lai­ku. Bu­vo daug at­ve­jų, kai bu­vo kreip­ta­si į pro­ku­ra­tū­rą ir fak­tiš­kai pro­ku­ra­tū­ra ne­gy­nė vie­šo­jo in­te­re­so. Tai bu­vo ši­lu­mos ūkio, at­lie­kų re­a­li­za­vi­mo ir vi­si ki­ti klau­si­mai. Aš pa­si­sa­kau už.
PIRMININKAS. Ačiū. No­rin­čių kal­bė­ti prieš nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tams Nr. XIIIP-1029 ir Nr. XIIIP-1030 – Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.
Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 29. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.
Siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 21 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Daugiau informacijos apie Naglio Puteikio įregistruotus projektus, kurie įtraukti į Seimo rudens sesijos darbų programą, rasite čia: https://puteikis.lt/naglio-puteikio-iregistruoti-projektai-itraukti-i-seimo-rudens-sesijos-darbu-programa/