Šiaulių miesto politikai neturi širdies – užsispyrėliškai nepadeda nelaimės ištiktam vaikui

Skelbiame du Šiaulių valdžiai adresuotus Seimo nario Naglio Puteikio raštus. Raštai nuasmeninti dėl vaiko interesų apsaugos.

*******

Šiaulių miesto merui Artūrui Visockui

Šiaulių m. savivaldybės administracijai

 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorei Astai Kandratavičienei

 Originalas siunčiamas nebus

Nr. SN-S-0419/2016

2016 m. balandžio 19 d.

DĖL ESMINIŲ, GYVYBIŠKAI SVARBIŲ X. Y. IR JOS NEPILNAMETĖS DUKTERS INTERESŲ UŽTIKRINIMO

 Į mane prašydama pagalbos kreipėsi X. Y. (tel. nr. 8……), nurodžiusi, kad ji su nepilnamete dukra X. Y. (g. 2…..) artimiausiu metu gali tapti benamėmis, jei dėl skolų bus iškeldintos iš Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio būsto, esančio T…. g. …., Šiauliuose. Tokia galimybė iš tiesų reali, nes Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. spalio 7 d. sprendimu nusprendė nuo 2016 m. kovo 1 d. iškeldinti jas iš nurodyto buto, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, o Šiaulių apygardos teismas 2016 m. kovo 4 d. nutartimi paliko šį sprendimą nepakeistą.

Kaip matyti iš man pateiktų dokumentų, ir motinai, ir dukrai yra nustatytas neįgalumas, jos ilgą laiką gyvena absoliučiame skurde, neturėdamos pakankamai pajamų patenkinti esminius, gyvybiškai svarbius poreikius. X. Y. darbingumo lygis 40 procentų, dėl ligos ji sunkiai vaikšto ir serga įsisenėjusia depresija, o maždaug prieš metus ypač pablogėjus sveikatai neteko darbo Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, kur ilgą laiką dirbo gaudama minimalaus mėnesinio atlyginimo dažniausiai nesiekusį darbo užmokestį. Mano žiniomis, šiuo metu vienintelės X. Y. ir jos dukters pajamos yra netekto darbingumo/invalidumo pensijos ir išmoka iš Vaikų išlaikymo fondo, kurių bendra suma sudaro apie 250 Eur, tačiau pagal vykdomuosius raštus dar išskaitoma apie 60 Eur skolų padengimui, todėl pragyvenimui lieka mažiau nei 200 Eur. Pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą informaciją, mažiausia pinigų suma, reikalinga įprastiniams poreikiams patenkinti, penkiuose didžiuosiusose Lietuvos miestuose 2014 m. buvo 319 Eur vienam asmeniui per mėnesį, o namų ūkyje, kurį sudaro vienas suaugęs asmuo ir vaikas – 289 Eur asmeniui per mėnesį. Taigi, X. Y. ir jos nepilnametės dukters mėnesinės pajamos yra apie 3 kartus mažesnės už mažiausią įprastiniams poreikiams patenkinti reikalingą pinigų sumą. Akivaizdu, kad iškeldinus jas iš Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio būsto nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, kaip nustatyta teismo sprendime, X. Y. dėl sunkios materialinės padėties ir sveikatos būklės neturėtų jokių galimybių išsinuomoti ar įsigyti kitą gyvenamąjį būstą.

Noriu pabrėžti, kad X. Y., kaip mane informavo Šiaulių miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, neturi jokių žalingų įpročių, ji ir jos šeima nėra asocialūs asmenys. 2016 m. vasario 12 d. Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ši šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, sąrašą, tačiau, kaip man paaiškino vaiko teisių specialistai, tai padaryta atsižvelgiant į X. Y. „socialinių įgūdžių stoką plačiąja prasme“, kuri suprantama kaip jos negebėjimas tvarkyti šeimos finansus ir gyventi neįsiskolinant, o taip pat suicidines mintis, kurias moteris išsakė darbuotojams paskutinio jų vizito metu. Vis dėlto man pateikti dokumentai verčia manyti, kad šeimos skolos susidarė ne tik dėl socialinių įgūdžių stokos, bet ir dėl objektyvių priežasčių: X. Y. viena augino 5 vaikus, gaudama minimalios algos dažnai nesiekusį darbo užmokestį. Manyčiau, kad tokiomis aplinkybėmis net ir turint puikius socialinius įgūdžius išvengti įsiskolinimų būtų sunku.

Esu įsitikinęs, kad vienišos neįgalios moters ir nepilnametės jos dukters pavertimas benamėmis ar iškraustymas į nakvynės namus, kaip, mano žiniomis, yra siūloma, pažeistų jų esminius, gyvybiškai svarbius interesus, o toks veiksmas būtų nesuderinamas ne tik su Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis, ginančiomis tokių žmonių teisę turėti socialiai priimtinas gyvenimo sąlygas, bet ir su tuo, kas buitinėje kalboje vadinama „žmogiškumu“.

Todėl prašau Jūsų pagal kompetenciją imtis būtinų veiksmų ir rasti būdą užtikrinti esminį, gyvybiškai svarbų X. Y. ir jos nepilnametės dukters interesą turėti gyvenamąjį būstą. Apie priimtus sprendimus prašyčiau informuoti ir mane.

PRIDEDAMA:

  1. X. Y. prašymas Seimo nariui Nagliui Puteikiui ir dalies prie jo pridėtų dokumentų kopijos elektroniniu formatu;
  2. Seimo nariui Nagliui Puteikiui pateikta Lietuvos statistikos departamento informacija apie mažiausią pinigų sumą, reikalingą įprastiniams poreikiams patenkinti 2014 m., kopija.

Pagarbiai,

Seimo narys Naglis Puteikis

xxx

Šiaulių miesto merui Artūrui Visockui

 Šiaulių m. savivaldybės administracijai

 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei

 Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorei Astai Kandratavičienei

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei

Originalas siunčiamas nebus

Nr. SN-S-0603/2016

2016 m. birželio 3 d.

PAKARTOTINIS PRAŠYMAS DĖL ESMINIŲ, GYVYBIŠKAI SVARBIŲ X. Y. IR JOS NEPILNAMETĖS DUKTERS INTERESŲ UŽTIKRINIMO

2016 m. balandžio 19 d. kreipiausi į Jus (išskyrus paskutinį adresatą) raštu Nr. SN-S-0419/2016 „Dėl esminių, gyvybiškai svarbių X. Y. ir jos nepilnametės dukters interesų užtikrinimo“, prašydamas užtikrinti esminį, gyvybiškai svarbų neįgaliųjų X. Y. ir jos nepilnametės dukters X. Y. interesą turėti gyvenamąjį būstą, kuris būtų pažeistas, jei dėl objektyvių priežasčių – skurdo ir sveikatos būklės – kito būsto įsigyti ar išsinuomoti negalinti moteris su vaiku būtų dėl skolų iškeldinta iš Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio būsto ir paversta bename arba apgyvendinta nakvynės namuose. Taip pat pažymėjau, kad X. Y. ir jos nepilnametė dukra patiria absoliutų skurdą, nes jų pajamos yra 3 kartus mažesnės už mažiausią pinigų sumą, reikalingą patenkinti įprastiniams poreikiams, kurią paskutiniame paskelbtame tyrime nurodė Lietuvos statistikos departamentas. Be to, pateikiau informaciją, kad dėl ligos sunkiai vaikštanti X. Y. serga ir įsisenėjusia depresija, o savivaldybės darbuotojai patys yra fiksavę jos išsakytas suicidines mintis.

Atsakydamas į šį mano prašymą, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. balandžio 29 d. raštu Nr. (1.18)-SD-707 „Dėl X. Y. ir jos nepilnametės dukters interesų užtikrinimo“ informavo, jog „savivaldybės atstovai nurodė, kad iškeldinus, šeimai bus pasiūlytas kitas gyvenamasis būstas“ bei išreiškė nuomonę, kad problemas reikia spręsti kompleksiškai, o „gavus medikų išvadas bei rekomendacijas dėl X. Y. sveikatos būklės ir siekiant išvengti galimų neigiamų šios situacijos pasekmių, siūlytume spręsti klausimą dėl neįgaliosios gaunamų pajamų dydžio, piniginės socialinės paramos skyrimo“.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2015 m. gegužės 11 d. raštu Nr. SG-420-(6.30) „Dėl informacijos apie X. Y.“ nurodė: „žinodami apie sudėtingą X. Y. šeimos situaciją, suteiksime laiko gera valia atlaisvinti savivaldybės būstą ir galimybę laikinai apsigyvenant nakvynės namuose. Taip pat X. Y. galės kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybę dėl savivaldybės būsto bendrabučio pastate nuomos galimybės <..>“.

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2016 m. gegužės 30 d. raštu Nr. (6.1.-2016-73)2-564 „Dėl X. Y. šeimos“ informavo, kad tyrimas dėl iškeldinimo nutrauktas, nes kontrolierius netiria skundų, kurie tuo pačiu pagrindu buvo išnagrinėti teisme. Taip pat vaiko teisių apsaugos kontrolierė nurodė, kad „savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl galimo nepilnametės X. Y. teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus galimo neveikimo, galimai turint pakankamai duomenų apie X. Y. šeimos situaciją, laiku ir operatyviai neorganizavus ir nesuteikus X. Y. šeimai reikiamos pagalbos“.

2016 m. gegužės 10 d. raštu Nr. SN-S-0510/2016 „Dėl pagalbos neįgalioms X. Y. ir jos nepilnametei dukrai“ kreipiausi į Šiaulių m. savivaldybės administraciją dėl skubios materialinės pagalbos šiai šeimai, kuriai neužtenka pajamų net minimalių poreikių patenkinimui: prašiau skirti X. Y. piniginę paramą tuo metu hospitalizuotos dukters gydymui ir sveikatinimui (vaikui reikia ne tik vaistų, bet ir pilnaverčio maisto) bei kasmėnesinę socialinę pašalpą, pasinaudojant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi nustatyta savivaldybių administracijos teise skirti tokią pašalpą išimties tvarka.

Šiaulių m. savivaldybės administracija 2016 m. gegužės 19 d. raštu „Dėl pagalbos X. Y. ir jos nepilnametei dukrai“ informavo, kad 2016 m. gegužės 12 d. sprendimu skyrė 100 Eur vienkartinę pašalpą, bet nurodė, kad „X. Y. (2 šeimos nariai) vidutinės pajamos per mėnesį viršija 306 Eur, todėl socialinės pašalpos skirti nėra galimybių.“

Su X. Y. reguliariai bendraujantys mano padėjėjai informavo, kad neįgali moteris iki šiol gyvena nežinioje ir įtampoje, spėliodama, ką toliau su ja ir jos dukra darys savivaldybė, paniškai bijodama iškraustymo į nakvynės namus, slegiama nevilties ir minčių apie savižudybę (mano žiniomis, neseniai jas išsakė ir psichologinės pagalbos telefonu).

X. Y. yra nuoširdžiai dėkinga už vienkartinę paramą, Carito ir kitų organizacijų dėmesį ir pagalbą, tačiau akivaizdu, kad tokiomis priemonėmis neįmanoma išspręsti esminės problemos: šios šeimos pajamos, įvertinant ir antstolių vykdomus išskaitymus, yra akivaizdžiai nepakankamos minimaliam išgyvenimui.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, konstatuoju, kad praėjus pusantro mėnesio po mano 2016 m. balandžio 19 d. prašymo vis dar nėra priimti būtini sprendimai dėl gyvybiškai svarbių neįgaliųjų X. Y. ir jos nepilnametės dukters problemų: nėra užtikrinta jų teisė turėti gyvenamąjį būstą ir pajamas, garantuojančias socialiai priimtiną pragyvenimo minimumą.

Todėl prašau pagal kompetenciją:

  • Šiaulių miesto mero ir Šiaulių miesto savivaldybės savivaldybės administracijos: atsižvelgiant į X. Y. ir jos dukters sveikatos būklę bei faktą, kad sumokėti visų mokesčių ši šeima negalėjo ir negali dėl objektyviai per mažų pajamų, kurių dydis nepakankamas net esminių, gyvybiškai svarbių poreikių patenkinimui, o taip pat įvertinant Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierės nurodytą galimybę, kad savivaldybės darbuotojai laiku nesuteikė šiai šeimai būtinos pagalbos, prašau nurašyti X. Y. įsiskolinimą savivaldybei ir nevykdyti iškeldinimo. Tuo atveju, jei savivaldybė gali pasiūlyti X. Y. su dukra kitą joms tinkamą būstą – prašau susitarti dėl persikraustymo geranoriškai, daugiau netraumuojant neįgalios moters.
  • Visų adresatų: prašau surengti pasitarimą, kurio tikslas – rasti būdą užtikrinti esminius, gyvybiškai svarbius X. Y. ir jos nepilnametės dukters interesus turėti gyvenamąjį būstą ir pajamas, užtikrinančias socialiai priimtino poreikių lygio patenkinimą.
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės – prašau pateikti oficialų ministerijos vertinimą, ar neįgaliosioms X. Y. ir jos nepilnametei dukrai buvo suteikta visa pagal dabartinius teisės aktus joms priklausanti parama ir pagalba. Jei tai visa pagalba, kurią šiuo atveju gali suteikti valstybė – prašau paaiškinti, kokiu būdu iš savo gaunamų pajamų jos turėtų susimokėti mokesčius ir išgyventi. 2. Dar kartą primenu, kad dabartinė socialinės apsaugos sistema virto pasityčiojimu iš skurstančiųjų, todėl būtina neatidėliojant organizuoti absoliučios skurdo ribos ir asmens poreikių vertinimu pagrįsto valstybės remiamų pajamų dydžio nustatymą, nes minimalios socialinės apsaugos neadekvatumas yra vienas iš veiksnių, didinančių savižudybių statistiką.

PRIDEDAMA:

  1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. balandžio 29 d. raštas Nr. (1.18)-SD-707 „Dėl X. Y. ir jos nepilnametės dukters interesų užtikrinimo“, elektroninė kopija;
  2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2015 m. gegužės 11 d. raštas Nr. SG-420-(6.30) „Dėl informacijos apie X. Y.“, elektroninė kopija;
  3. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2016 m. gegužės 30 d. raštu Nr. (6.1.-2016-73)2-564 „Dėl X. Y. šeimos“, elektroninė kopija;
  4. Šiaulių m. savivaldybės administracijos 2016 m. gegužės 19 d. raštas „Dėl pagalbos X. Y. ir jos nepilnametei dukrai“, elektroninė kopija.

Pagarbiai,

Seimo narys Naglis Puteikis